Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Z historie do současnosti...

Z historie do současnosti... Aneb 1882 - 2012...

 

        Podíváme – li se stručně do historie obce, zjistíme, že se tu střídala období pro obec a její rozvoj přínosná s obdobími úpadku a silného útlumu jejího rozvoje. V raných dobách své existence patřila obec klášteru chotěšovskému, v 16. století ji pak koupilo město Plzeň, když předtím téměř zpustla a vylidnila se. V pozdějších dobách pak dochází k postupnému rozvoji obce, jejíž součástí jsou i dvě osady Horomyslice a Nová Huť. Právě v těchto osadách stojí v minulosti střídavě pece na zpracování železné rudy, která se vyskytuje v okolí. Dochází tak opět k rozvoji zemědělství, ale i k rozvoji hutnictví, hamernictví a kovovýroby. Současná Dýšina je považována spíše za průmyslovou obec s mnoha většími či menšími závody, výrobními organizacemi a společnostmi, ale i soukromými podnikateli. Části obce Horomyslice a Nová Huť jsou pak v současné době spíše oblastmi relaxace, odpočinku a sportovního vyžití.

 

 

Vraťme se ale zpět do minulosti, 130 let zpátky. I v naší obci, jak se dříve říkalo, "zakokrhal" občas červený kohout. A tak i obec Dýšina reagovala na vyzvání obce skvrňanské k založení vlastního hasičského sboru. To se stalo 2. dubna 1882, kdy byly přijaty stanovy sboru a 18. května téhož roku byly schváleny c.k. místodržitelstvím. Cvičitelem sboru byl ustanoven pan Jan Jarý, nadhasič Plzeňské hasičské župy. Pro potřeby sboru byla zakoupena ruční přípřežná stříkačka od firmy Holman a Jeřábek v Plzni. Následujícího roku měl sbor příležitost dokázat svoji připravenost při velkém požáru, kdy v červnu vyhořely v obci 4 statky. 8. července roku 1883 byl pak sbor oficiálně předán obecnímu zastupitelstvu. Jak uvádí novinový článek v Českém hasiči z té doby, sbor čítal 12 činných členů, 9 přispívajících a 4 zakládající. Prvním starostou byl zvolen František Šašek - rolník, velitelem František Šašek - hostinský, jednatelem Antonín Herman a pokladníkem Eduard Brandtner.

I při zrodu Plzeňské hasičské župy sehrál významnou roli skvrňanský hasičský sbor. Jeho výzvu podpořily i okolní sbory a tak 15. prosince 1882 se konalo první společné zasedání zástupců sborů ze Skvrňan, Starého Plzence a z Dýšiny. C.k. místodržitelství v lednu následujícího roku odsouhlasilo vytvoření Plzeňské hasičské župní jednoty a ta se poprvé přihlásila k Zemské územní hasičské jednotě 25. dubna 1883. Župa čítala 3 sbory zakládající s počtem členů 68. Dýšinský sbor měl v župě zastoupení hned dvakrát: vrchním smírčího soudu byl František Štrunc, revizorem Antonín Herman. Další výpis činovníků dýšinského sboru, kteří pracovali v župě, by byl dlouhý, proto toto téma opustíme a budeme se věnovat historii sboru dýšinského. Ten měl v době svého založení jednu čtyřkolovou jednoproudní stříkačku se sacím ústrojím, 80 metrů hadic a 4 metry savic. Hodnota inventáře činila 701 zlatých a 90 krejcarů spolu s 20 přilbicemi, jednou hodnostářskou a 5 lezeckými sekerkami, 16 konopnými skládacími košíky, 3 háky, 20 metry záchranného lana a jedním navijákem hadic.

Následkem válečných let 1914 - 1918 byla činnost dýšinského sboru silně omezena. Poslední zápis z jednání sboru je z 3. ledna 1914 a z valných hromad z 18. ledna 1914 a 19. ledna 1915. Až v průběhu roku 1919 se sbor začíná vracet ke své činnosti. Gustav Tachezy se stal starostou sboru (tuto funkci vykonával s krátkou přestávkou až do r. 1945), František Čechura je jmenován velitelem a Martin Šašek, do té doby starosta, byl jmenován čestným členem sboru. Josef Michl je v tomto roce zvolen místostarostou Župní hasičské jednoty v Plzni, jejím starostou byl pak zvolen v červenci 1922 a tuto funkci vykonával až do roku 1940. V lednu 1926 se dýšinský hasičský sbor stává také členem Československého červeného kříže, což bylo podnětem k vytvoření samaritské čety, jejímž vedením byl pověřen František Kejík

"Dne 4. září 1924 došel nově zakoupený stroj (stříkačka) od firmy ing. Bohuslav Ebert, Praha VIII, pro místní sbor hasičský v ceně 48.960,- korun." Tak zní zápis v pamětní knize o zakoupení nové stříkačky značky DELLAHAY.

Na počest půlstoletí trvání Plzeňské hasičské župy, spojné s oslavou 50. výročí trvání dýšinského sboru, uskutečnila se 19. června 1931 velkolepá oslava v Dýšině. Datum oslav je posunuté pravděpodobně z toho důvodu, že tehdejší prameny, uvádějící skutečná data založení župy, se ve svých údajích rozcházely. Oslav se tehdy zúčastnili významní hosté a činovníci politického i kulturního života. Namátkou uvádím: starosta města Plzně Luděk Pik, velitel vojenského okruhu generál Vladimír Klecanda, velitel požární policie města Plzně Václav Diviš, starosta Plzeňské hasičské župy Josef Michl, zástupce Zemské hasičské jednoty František Procházka. Dalšími hosty byli i zástupci okolních sborů a ostatních spolků.

 

 

Tak, jako pro celou naši zem, tak i pro sbor v naší obci, měl velice neblahý vliv vznik Protektorátu Čechy a Morava. Nařízením tehdejších orgánů byly pozměněny stanovy spolků tak, že jejich činnost byla značně omezena nebo úplně zakázána. Tak to bylo i s hasičským sborem. Jeho činnost byla omezena pouze na technický výcvik a úplně bylo zakázáno spolčování a nošení stejnokrojů. Civilní požární ochrana byla v obci zřízena v roce 1943 a sbor byl zařazen do tzv. nasazených jednotek, neboli EINSATZ. Funkci velitele družstva v tomto období vykonával Josef Heidenreich. Dýšinský sbor výrazně pomáhal 25. dubna 1945 při požáru Škodových závodů po náletu, kdy zasahoval v prostoru Skvrňan. Osvobození od nacismu v roce 1945 přineslo nejen svobodu lidem , ale pro náš sbor paradoxně i automobilovou stříkačku zn. Magirus LF-15, která zde zůstala po einsatzu. Toto vozidlo se stalo nakonec jakýmsi symbolem hasičů z Dýšiny a dá se říci, že stálo i u zrodu mnoha vítězství a soutěžních úspěchů v 50. a 60. letech minulého století. Členové sboru se v té době podílejí na zavádění nového výcvikového řádu, zúčastňují se cvičení v okolních i vzdálenějších obcích. Pro družstvo z Dýšiny bylo největším úspěchem vítězství v Zemanově memoriálu, když v letech 1948 - 1950 vyhrálo všechny tři pro sobě jdoucí ročníky. Dýšinští hasiči se také stali vítězi soutěže u příležitosti sjezdu v Chebu v roce 1948 a v roce 1950 zvítězili v soutěži na I. sjezdu hasičstva plzeňského kraje. Výčet jmen je v tomto období dlouhý, ale je naší povinností je připomenout. Byli to především:

velitel sboru Josef Heidenreich, František Čechura, Miroslav Štrunc, Vít Vlček, Václav Vlček, Ladislav Martínek, Josef Maur, Vojtěch Ženíšek, Jiří Ženíšek, Josef Racek, Svatopluk Paulus, Josef Čipera, Václav Syrový, Josef Fryček, František Hoštička, Stanislav Šneberger, Josef Marval, Jaroslav Marval, Jiří Bruj a Bohuslav Pavlík. Chloubou sboru se pak stala nová

hasičská zbrojnice s teplovodním vytápěním, která byla sboru předána 6. září 1953. V těchto prostorách náš sbor sídlí dodnes. V roce 1957 se stává velitelem sboru Josef Prokop a pokračuje tak éra úspěchů, kterých bylo dosaženo v předešlých letech. Dýšina pořádá také v roce 1961 okresní kolo soutěže požárních družstev, od roku 1962 se stalo třikrát vítězem okresního kola družstvo dorostenců a v roce 1963 zvítězilo i v krajském kole a postoupilo do kola celostátního v Hradci Králové. Zde nakonec obsadilo 4. místo. Družstvo našich děvčat se v roce 1964 zúčastnilo v Praze soutěže k 15. výročí založení pionýrské organizace. Tady obsadilo 4. místo a Anna Engelová se stala přebornicí republiky v soutěži jednotlivců. Za tyto úspěchy byla sboru udělena čestná uznání krajského a ústředního výboru ČSPO. Na těchto úspěších se podíleli: Pavel Burian, Václav Burian, Ladislav Michálek, Antonín Pěč, Václav Kesl, Václav Flaižhans, Stanislav Malina a Jan Engel. Z družstva dorostenců pak Václav Štenbera, Štěpán Gdůl, Václav Nový, Jan Hrdlička, Josef Toman, Bohumil Klement, Jaroslav Čechura, Miloslav Klement, Václav Smaha, Lubomír Sadlík, Josef Krchov, Pavel Štrunc, Milan Šneberger a Karel Dvořák. Družstvo dívek tvořily Marie Štětková, Ludmila Ženíšková, Anna Engelová, Zdeňka Michálková, Jana Šiková, Vlasta Verebová, Hana Štětková, Jarmila, Františka a Marie Gdůlovy.

V roce 1968 byla sboru přidělena nová motorová stříkačka PPS-12, která byla posléze předána sboru do Sence. Místo ní jsme dostali nový cisternový automobil na podvozku ZIL 130, který ve sboru sloužil až do roku 1992. Po roce 1968 je tehdejším Místním národním výborem udržována akceschopnost jednotky PO, ale k významnějším aktivitám v oblasti soutěžní činnosti jako v předešlém období nedochází. Řada starších členů sboru odešla, někteří byli tehdejší politickou situací postupně vmanipulováni do situace, kdy se nemohli aktivně projevit. To se samozřejmě odrazilo i na činnosti sboru a jen díky osobní aktivitě některých členů se daří držet sbor při životě. Mezi tyto členy patřili Miroslav Štrunc, Josef Fryček, Josef Prokop, Miloslav Klement, Štěpán Gdůl, Bohumil Klement (v té době velitel sboru) a mnozí další, kterým nebyla lhostejná situace, ve které se sbor nacházel. Přes to všechno ve sboru pracuje i družstvo mladých požárníků, družstvo žen a družstvo mužů. V roce 1975 je zvolen předsedou sboru Miroslav Štrunc a velitel Lubomír Sadlík. Situace se začíná pomalu měnit a díky aktivitě Antonína Pěče jsou později ustavena další dvě družstva žákovského dorostu.

Rok 1981 byl pro sbor opět významným mezníkem. V tomto roce je uspořádána oslava 100. výročí založení sboru. Až později se z dostupných archivních materiálů podařilo zjistit přesné datum založení sboru – 2. dubna 1882. K výše zmíněnému jubileu vydává sbor svoji brožuru, která podrobně mapuje celou jeho dosavadní historii. Zpracovatelem materiálu je Bohumil Klement, který tímto svým počinem zahajuje fakticky svoji éru kronikáře a historika a zpracovává postupně další materiály a knižní publikace. Našemu sboru je právě při příležitosti 100. výročí založení udělen odznak "Za zásluhy", který zástupcům sboru na slavnostním zasedání předal Miloslav Ulč, předseda krajského výboru SPO.

 

 

V únoru 1984 zemřel dlouholetý člen sboru, okrskový velitel a velký hasičský činovník, pan Antonín Pěč. Na jeho poslední cestě na dýšinský hřbitov jej doprovodily desítky hasičů ze sborů okrsku a okresu, ale i zástupci nadřízených orgánů. Činnost pana Pěče v oblasti požární ochrany nebyla nikterak zanedbatelná a jeho hasičský životopis by jistě vydal na celou knihu.

V roce 1985 byla novou právní úpravou ustanovena funkce kronikáře ve sborech, kterou začal vykonávat Bohumil Klement.

Konec osmdesátých let byl obdobím, kdy se i na dobrovolnou požární ochranu začalo pohlížet jinýma očima. Toto období bylo pro nás významné tím, že se začalo uvažovat o nové hasičské zbrojnici a s tím i o nové technice. Proto v roce 1987 získal MNV převodem majetku od Škody Plzeň cisternovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 RTHP. S tím ovšem vyvstal problém s jejím parkováním. Cisterna se do stávající zbrojnice nevejde a tak je několik let garážována ve statku u Kladivů. Tato situace není ale lhostejná tehdejšímu národnímu výboru a tak je zpracována veškerá dokumentace a nakonec zahájena výstavba nové požární zbrojnice. Je naplánována tak, aby zde mohla být zřízena JPO kategorie II. Přichází ale listopad 1989 a následující události mají velký vnitropolitický dopad a to znamená i vliv na požární ochranu. Nedostatek finančních prostředků, ale i unáhlenost, neprofesionální rozhodování a právní nedostatečnost té doby umožnily to, že tato nedokončená stavba byla nakonec z komerčních důvodů prodána k jinému účelu. V 90. letech je pak provedenou stavební úpravou zvýšen a rozšířen vjezd do stávající zbrojnice a CAS 25 je přemístěna sem. Současně s tím ale rozhoduje tehdejší starosta obce o likvidaci vozidla ZIL z ekonomických důvodů a to je sešrotováno. Aktivita sboru v posledních letech minulého století je opět na vzestupu. Na valné hromadě v roce 1995 převzal Miroslav Štrunc "Odznak sv. Floriána" a současně odstoupil z funkce starosty. Novým starostou sboru je zvolen Miroslav Tlustý. Členové sboru se v tomto roce také podílejí na organizování staročeských dožínek a jiných společenských akcí v obci.

V roce 2000 jsme uspořádali Memoriál Antonína Pěče právě proto, abychom připomněli osobnost tohoto člověka. Memoriál byl vyhlášen na tři ročníky, vždy s přestávkou 3 let. Ukončen byl v roce 2006 a členové našeho sboru obsadili přední místa jak v požárním útoku, tak i v soutěži jednotlivců.

Na rok 2002 připadlo další významné jubileum našeho sboru - 120. výročí jeho založení. Pro tuto příležitost bylo rozhodnuto ve spolupráci s OÚ zajistit celkovou opravu vozidla CAS 25. Nakonec byla vybrána firma Adamovičová, Pečky a vozidlo bylo v květnu předáno k rekonstrukci. Oslavy sboru byly naplánovány na měsíc srpen, takže časový předstih byl dostatečný, ale vinou dodavatele opravy bylo vozidlo převzato zpět až v měsíci říjnu téhož roku. Velice smutnou a stresující záležitostí se pak staly katastrofální povodně v srpnu. Členové sboru plnili své povinnosti za použití vlastních dopravních prostředků. Nejhorší situace však nastala po opadnutí vody při následném vyčerpávání zatopených sklepů a studní. Stříkačku PPS 12 a elektrické kalové čerpadlo jsme spolu s dalším vybavením převáželi na vleku za osobním vozidlem a snažili se tak alespoň trochu ulehčit život postiženým lidem. Vlastní oslavu založení sboru jsme pak uskutečnili 31. srpna. V dopoledních hodinách se konala slavnostní schůze za účasti zástupců KŘ HZS PK, hostů a zástupců OSH PS a ostatních sborů a členů našeho sboru. Starostkou obce paní Mgr. Kuklíkovou byl sboru předán jeho nový sborový prapor, který zhotovila firma Velebný a fam. Odpoledne byl tento prapor požehnán při slavnostním aktu v dýšinském kostele.

V posledních 15 letech se v práci sboru významně projevuje dlouhodobá koncepce práce s dětmi a mladými lidmi. Řadu let pořádáme setkání s dětmi z mateřské školy v hasičské zbrojnici, kde si děti mají možnost prohlédnout naši techniku a vybavení, ale i docílené úspěchy na různých soutěžích ve formě pohárů, cen a medailí. V několika předešlých letech jsme uspořádali také besedy s dětmi ze základní školy. Tato naše snaha se odrazila v zájmu mladých o dobrovolnou požární ochranu v obci. Děti začaly do zbrojnice postupně docházet snad jen ze zvědavosti. Později bylo ustaveno družstvo mladých hasičů pod vedením Štěpána Gdůla a své první vystoupení si odbylo na okrskové soutěži v roce 2000. Jejich snaha se záhy projevila na dosahovaných výsledcích a dnes jsou všichni členy jednotky PO obce. Jedná se o tyto členy: Lukáš Borek, Josef Borek ml. Miroslav Parišek, Vladan Klement, Lukáš Gdůl, Pavel Čtrnáct, Jaroslav Poláček a Robert Nykl. Ani v tomto období se ale našemu sboru nevyhnuly jisté obtíže. V roce 2003 rezignoval na funkci velitele jednotky Josef Borek starší. OÚ do této funkce pak jmenoval Luboše Sadlíka. Ten však se změnou v zaměstnání tuto funkci vykonával jen do roku 2004. Od té doby je velitelem jednotky Miroslav Tlustý, kterého zastupitelstvo obce ve funkci potvrdilo po absolvování kurzu na jaře roku 2005.

V jarních měsících tohoto roku se opět rozvodnila řeka Klabava a členové naší jednotky prováděli preventivní práce k zamezení větších škod. Situace se rychle uklidnila a tak bylo zaplaveno jen několik zahrad a sklepů. K větším škodám na majetku občanů nedošlo.

7. května jsme pak pomáhali zajistit řádné oslavy vítězství a s tím spojené odhalení sochy gen. Pattona u základní školy v naší obci. Členové kolektivu MH strávili několik dnů na chatě lyžařského oddílu Dýšina v Dešenicích na Šumavě. Náplní soustředění bylo nejen umět se postarat sami o sebe, ale také poznávání a osvojování si činností, spojených s pobytem v přírodě. V listopadu roku 2005 byl po projednání ve výboru SDH pověřen výkonem funkce „technik jednotky“ Josef Borek ml., který k této problematice také absolvoval kurz ve Školicím středisku v Třemošné.

Jarní měsíce roku 2006 opět přinesly tání nebývalého množství sněhu především v oblasti Brd, jejichž část spadá do povodí řeky Klabavy. Následkem toho se pak vzedmula její hladina až na 3. stupeň povodňové aktivity a tak jsme opět prováděli protipovodňové zabezpečovací práce. Tato situace trvala od 28. do 30. března. Stejná situace se pak po jarních vydatných deštích opakovala od 27. 5. do 1. 6.

Výbor sboru se v tomto roce také jednoznačně usnesl na tom, že je potřeba ocenit práci pan Bohumila Klementa. Starosta sboru M. Tlustý proto zpracoval návrh na udělení nejvyššího svazového vyznamenání „Zasloužilý hasič“ pro p. Klementa. Tento návrh byl jednoznačně a bez dalších připomínek schválen na všech úrovních nadřízených orgánů a Bohumil Klement pak převzal 20. října 2006 v Přibyslavi za účasti členů rodiny a také starostky obce toto nejvyšší vyznamenání z rukou svazových činitelů a také zástupců Centra hasičského hnutí Přibyslav.

Rok 2007 přinesl pro naší obec jednu významnou změnu. Rozhodnutím státních orgánů byla naše obec od 1. ledna přičleněna z okresu Plzeň – sever do okresu Plzeň – město. Z rozhodnutí členské základny však vyplynulo, že náš sbor nadále zůstane registrován jak v dolanském okrsku, tak i v Okresním sdružení hasičů Plzeň – sever.

5. března tohoto roku nás všechny zastihla velice smutná a zdrcující zpráva – předešlého dne zemřel dlouholetý člen našeho sboru, náš kamarád a přítel, pan Bohumil Klement. Pohřeb se pak konal v sobotu 10. března se všemi poctami, které tomuto hasiči tělem i duší náležely. Za všechny kolegy a kamarády hasiče se s Bohumilem Klementem rozloučil starosta sboru M. Tlustý.

 

 

Tato smutná událost měla za následek, že se výbor ocitl trochu ve slepé uličce, neboť na rok 2007 připadalo 125. výročí založení našeho sboru a B. Klement začínal již v předešlém roce tyto oslavy připravovat. Velkým přičiněním většiny členů sboru se nakonec i tato situace zvládla. Vlastní oslavy se pak konaly v sobotu 11. srpna. V dopoledních hodinách se uskutečnilo v Modrém salonku slavnostní shromáždění sboru a pozvaných hostů. Členům sboru byla při této příležitosti předána vyznamenání a medaile a nakonec starosta sboru převzal z rukou starosty OSH Plzeň sever p. Hanuse „Čestný prapor SH ČMS“, který byl našemu sboru udělen právě při této příležitosti. V odpoledních hodinách se pak na návsi konaly vlastní oslavy. Ty probíhaly formou hasičského odpoledne, kdy byly k vidění ukázky požárního sportu v podání žen, mužů i malých hasičů. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu z historie sboru a sběratelských předmětů v zasedací místnosti OÚ. K vidění byly také ukázky zásahu profesionálních hasičů a moderní i historická technika. V závěru se potom všichni přítomní pobavili při vystoupení dýšinského divadelního souboru „Lucifer“ a jejich variace na požární zásah.

Velkým kladem roku 2007 byla ta skutečnost, že se podařilo v jarních měsících zformovat družstvo žen, které se poprvé představilo na okrskové soutěži. Členkami tohoto dívčího kolektivu byly: Nikola Neumeisterová, Ivana Makovičková, Jana Heřmanová, Martina Budínová, Lenka Kreuzerová, Marie Žákovcová, Tereza Blahetová a Bára Strnadová. Mnohé z těchto děvčat ve své činnosti ve sboru pokračují dodnes.

Rok 2008 byl pro náš sbor významný několika událostmi. Kolektiv mladých hasičů ve složení Jakub Bruj, Bohumil Drábek, Lukáš Drábek, Jiří Paidar, Karel Zalabák, Jan Poláček a Daniel Mičan, pracuje úspěšně již třetím rokem a jejich snaha začíná přinášet pomyslné ovoce v podobě větších či menších úspěchů na různých soutěžích. 26. dubna jsme společně popřáli

novomanželům Petrovi a Petře Boušovým v jejich svatební den. Poslední srpnový víkend jsme se pak vypravili v počtu 11 členů na malý zájezd na druhý ročník setkání hasičské techniky a strojníků PyroCar v Přibyslavi. Tento zájezd byl původně naplánován pro celý okrsek, ale pro malý zájem ostatních sborů jsme jej uskutečnili pouze sami. V září se pak starosta sboru M. Tlustý zúčastnil slavnostního odpoledne u příležitosti 125. výročí založení Plzeňské hasičské župy v plzeňském pivovaru.

7. února a 21. března roku 2009 jsme uspořádali „Den s hasiči“, určený především pro malé děti ve věku od 4 roků. Tuto akci jsme pojali jako nábor malých hasičů. Návštěvníci si mohli prohlédnout jak naši současnou techniku ve zbrojnici, tak i výstavku z historie sboru včetně cen z nejrůznějších soutěží. Výsledkem této akce bylo přijetí 20 dětí, které se aktivně zapojily do činnosti kolektivu malých hasičů. Vedením tohoto kolektivu byli pověřeni členové Vladan Klement, Bára Strnadová a Jaroslav Poláček. Jejich snaha a zájem dětí pak vyústil v jejich první vystoupení, které se uskutečnilo 27. června při soutěži malých hasičátek v Dýšině. Této soutěže se zúčastnila celkem 4 družstva z Dýšiny, Kyšic a Chrástu. Tento mladý kolektiv také vyrazil na přelomu července a srpna opět na chatu lyžařů do Dešenic.

19. prosince se děti sešly i s rodiči na malém vánočním posezení v zasedací místnosti OÚ a krásné vánoce všem přítomným přišel popřát i starosta obce p. Mgr. Štilip.

V červnu jsme také organizačně pomáhali zajisti I. pivní slavnosti v Dýšině, dále jsme společně s TJ Sport pro všechny Dýšina v září uspořádali pro veřejnost, především dětskou, pohádkové „Putování za obrem“, kde děti plnily různé úkoly a za ně dostávaly sladké odměny. Miroslav Tlustý také v měsíci říjnu spolu s Karlem Fantou ze Sence a Josefem Šafaříkem ze Zruče uspořádali výstavu historických a sběratelských hasičských předmětů při příležitosti setkání zasloužilých hasičů v Hromnici.

Rok 2009 byl také rokem, kdy se při Výročních valných hromadách konaly volby na další období. Naše VVH za rok 2009 se konala 16. ledna následujícího roku a při ní byl zvolen nový výbor SDH Dýšina. Tento výbor by měl řídit náš sbor až do příštích voleb, tj. tedy do roku 2014.

Od začátku roku 2010 jsme se vážně zabývali myšlenkou na pořízení nové CAS. Zcela zřetelně se začalo ukazovat, že finanční dotace na tuto techniku budou pomalu docházet a jejich přidělování především pro Sbory dobrovolných hasičů bude stále více omezováno. Po dohodě s představiteli obce byla celá záležitost řešena 3. 3. na jednání zastupitelstva obce Dýšina. Starosta sboru, který byl jednání přítomen, nebyl zřejmě dostatečně připraven na různé pohledy zastupitelů na celou záležitost a důsledkem toho bylo neschválení žádosti o dotaci. Při následném jednání některých zastupitelů a příslušníků KŘ HZS Plzeňského kraje byly všechny aspekty dotací objasněny a žádost byla nakonec 31. března obecním zastupitelstvem schválena. Ve schvalovacím řízení na GŘ HZS jsme však byli podle bodového systému zařazeni až na 24. místo a dotací bylo pouze 10. Nicméně ani tato nepříjemná zpráva nezastavila činnost v našem sboru. Věnovali jsme se především činnosti a aktivitám s našimi dětmi. V květnu se děti podívaly do stanice HZS Plzeň – Košutka, v červnu jsme opět uspořádali soutěž malých hasičátek, v říjnu spaní v hasičárně a v prosinci vánoční besídku v Modrém salonku. Významnou akcí byl 23. října „Koncert na podporu malých hasičátek“, který uspořádali členové sboru spolu s žáky ZUŠ Chrást pod vedením paní Ireny Výrutové. Akce se konala v dýšinském kostele a výtěžek byl věnován na činnost našich malých hasičů.

Začíná se stávat pomalu tradicí, že každý rok oženíme alespoň jednoho člena našeho sboru. 14. ledna roku 2011 jsme proto vyrazili ve 14.00 hod. do plzeňského muzea, abychom tu oženili dalšího člena našeho sboru, pana Pavla Čtrnácta. Nejen ale veselím se žije v našem sboru a tak jsme 2. dubna vyrazili do Žihle, kde jsme se s několika dalšími sbory zúčastnili prověřovacího cvičení HZS Plzeňského a Ústeckého kraje. Naším úkolem ve spolupráci s hasiči ze Zruče a dalších sborů bylo stavění stanů pro zajištění týlového stanoviště. Z našeho sboru se tohoto cvičení zúčastnili 3 členové. Měsíc duben byl pro náš sbor významný i jinak. Po projednání bylo radou obce schváleno opětovné podání žádosti o dotaci na novou CAS. Všechny potřebné úkony byly učiněny a my jsme s napětím očekávali rozhodnutí o zařazení do pořadníku dotací. V září jsme se pak dozvěděli potěšující zprávu, že jsme na 10. místě a dotace nám bude přidělena. 1. prosince se pak starosta obce p. Mgr. Štilip spolu s velitelem JPO zúčastnili jednání na GŘ HZS v Praze, kde jim byly poskytnuty základní informace, týkající se problematiky veřejných zakázek na hasičskou techniku.

Ani ostatní činnost ale v roce 2011 neustala. Opět jsme uspořádali soutěž malých hasičátek, tentokrát za velikého pochopení ředitelky ZŠ, protože nám v den soutěže nepřálo počasí. Malí hasiči si také užily letní soustředění, tentokrát na turistické základně Buben u Pňovan.

Velice významnou akcí v roce 2011 byl autobusový zájezd do Prahy pro členy sboru, malé hasiče a jejich rodiče. Vyrazili jsme 23. dubna a naším cílem bylo letiště Praha – Ruzyně. Po úvodních formalitách jsme nastoupili do letištního autobusu, který nás vozil nejen mezi jednotlivými terminály, ale také kolem přistávacích drah. Jednou ze zastávek byla také prohlídka Hasičské a záchranářské stanice. Díky shovívavosti a ochotě sloužících hasičů jsme si mohli prohlédnout a doslova vyzkoušet nejen nejmodernější letištní zásahovou techniku, ale také celé kompletní zázemí stanice, včetně výcvikového polygonu, prostorů pro sloužící členy jednotky a také operační středisko celé stanice. Na zpáteční cestě jsme pak ještě navštívili Muzeum HZS ve Zbirohu. I tady jsme si díky ochotě pracovnice muzea a člena jednotky prohlédli historickou i nedávno používanou techniku. Vyvrcholením celého odpoledne pak byla prohlídka těžké techniky Záchranného útvaru HZS, který je ve Zbirohu dislokován. Do Zbiroha jsme se pak ještě vrátili 10. září, kdy se zde konalo I. tatrování – setkání sborů a jednotek, které užívají vozidla značky Tatra. Této akce se zúčastnilo 11 členů našeho sboru. V roce 2011 se nám nevyhnula ani smutná záležitost – ve věku 87 let zemřel pan Vojtěch Ženíšek, nejstarší člen věkem, ale i dobou svého členství – 21. ledna 2012 by dovršil 70 let členství ve sboru v Dýšině.

 

 

Činnost našeho sboru je velmi rozmanitá. Je nemožné vyjmenovat všechny akce bez toho, abychom tu seděli několik hodin. Jsem si vědom, že jsem při zpracování této zprávy na mnoho věcí pozapomněl, některé jsem neuvedl záměrně. Je prostě nemožné na několika stranách textu postihnout celou historii a činnost sboru. Dovolte mi, abych se ale ještě zastavil u jedné oblasti, a to spolupráce s  jinými orgány a organizacemi. Sem patří především spolupráce s OÚ Dýšina. Je totiž nemožné, aby sbor a jeho zásahová jednotka pracovaly na dobré úrovni bez podpory obce, a naopak, aby obec zajistila bez spolupráce s hasiči své úkoly v požární ochraně i v jiných oblastech. V posledních mnoha letech se tuto vzájemnou spolupráci daří udržovat na velmi dobré úrovni. Obecní úřad pomáhá jednotce a našemu sboru především finančně a poskytnutím zázemí v hasičské zbrojnici a my se naopak snažíme obecnímu úřadu pomoci při organizování a zajištění různých akcí, které pořádá. Také po stránce technického vybavení a zázemí sboru a jednotky PO bylo učiněno mnoho. Obec svým nákladem nechala postavit nový sušák hadic u hasičské zbrojnice, byla provedena rekonstrukce vytápění a osvětlení zbrojnice a další opravy a úpravy. Jednotka PO je v současné době vybavena jedním vozidlem CAS 25, stříkačkou PPS 12, plovoucím čerpadlem a elektrickým kalovým čerpadlem, dále pak motorovou pilou, dýchací a spojovou technikou a dalšími věcnými a technickými prostředky.

TOPlist